2013

Thành lập cơ sở mới qui mô gấp hai lần
so với ban đầu.

 

 2013

Thế hệ thứ ba: Aldo, Rino và Alberto
đã kết nối các tòa nhà cũ lại
với nhau tạo thành cái mới.

 

 

 

2005

Aldo, Rino và Alberto có mặt
tại sự kiện ở nhà máy Maserati.

 

 

 

1960

Thế hệ thứ 2: Elio, Cecilia (“Cicci”)và Giuseppe
trong những năm sáu mươi.

 1940

Một Giuseppe Polacco còn trẻ trong một bức
ảnh của thập niên 1940. Ông bắt đầu theo
sự nghiệp của cha từ rất trẻ.

 

 

 

1930

Nhà đồng sáng lập Italo Rino Polacco
và Torpedo Ceirano.